نسخ خطی » صرف و نحو » الفوائد الضیائیه

الفوائد الضیائیه

نحو

تاریخ ثبت : پنج شنبه 15 فروردين1392


تعداد بازدید : 2060


کاتب : آقامیرزا عبدالباقی بن محمدتقی طباطبائی بیدگلی (1250 – 1315 ق)
تاريخ تصوير برداري : 1267 ق.
نوع خط : نسخ
عناوين ديگر / مهرها : در صفحه اول و سوم مطالب متفرقه نوشته شده است آنچه مهمتر است:مهر بیضوی: حسین ابن عبدالباقی الطباطبائی. مهر مربع: سید حسین الطباطبائی. کیف اقول هذا ملکی و هو المالک بالاستحقاق، مهر مربع: عبده عبدالباقی الطباطبائی. این کتاب از مال والده است فی 3 شهر رجب المرجب 1334 مهر بیضوی: عبده جعفر الشریف. در صفحات میانی مجموعه هم مطالبی از جمله دو تاریخ تولد به چشم می‌خورد.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 18*23
پيگيري : 023.1
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : آثار صحافی. جلد چرم قهوه ای جدا شده از کتاب.
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13910500
مولف : نورالدین عبدالرحمن بن احمد جامی متوفای 898 ق.
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : 897 ق.
زبان : عربی
تعداد صفحات : 283
تعداد سطر : چند صفحه اول: 19 س مابقی: 18 س
آغاز : بسمله. حمدله. اما بعد فهذه فوائد وافیة بحل مشکلات الکافیة للعلامة المشتهر فی المشارق و المغارب الشیخ ابن حاجب ...
انجام : قد استراح من کمد الانتهاض لنقل هذه الشرح من السواد الی البیاض العبد الفقیر عبدالرحمن الجامی وفّقه الله سبحانه فی وظائف عبودیّته لأغراض عن مطالبة الأعواض و الأغواض ضحوة السبت الحادی عشر من رمضان المنتظ
تعداد آيتم : 143
کتاب شناسي :

الفوائد الضیائیه شرح کتاب الکافیه ابن حاجب اس. تدریس این کتاب در حوزه های علمیه متداول بوده است و حواشی و شروح متعددی دارد. مؤلف این کتاب را برای فرزندش ضیاء الدین یوسف نوشته است و به نام او مسمی نموده است. 

 

نسخه خطی نسخ خطی