انتشارات » تاریخ و جغرافیا » ویگُل نامَک

ویگُل نامَک


جستار های بیدگل شناسی (دفتر نخست) به کوشش حسین ایمانیان (عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان)

تاریخ ثبت :پنج شنبه 4 مهر1398

تعداد بازدید : 3769
ویگل نامک(جستار های بیدگل شناسی)دفترنخست
گردآورنده/موئلف:حسین ایمانیان
ناشر:مکتب بیداران
چاپ و صحافی:قم،کمیل
طراح جلد محمد رزاقی زارع
ناظر فنی:انجمن دوستداران میراث فرهنگی سلیمان صباحی بیدگلی
نوبت چاپ:اول/1397
تیراژ500نسخه
شابک دوره:0-30-7871-600-978       شابک این جلد:4-29-7871-600-978