انتشارات » حدیث » خورشید و ماهِ خانه

خورشید و ماهِ خانه


مقام والدین در پرتو ثقلین

تاریخ ثبت :جمعه 5 مهر1398

تعداد بازدید : 3584
خورشید و ماهِ خانه
مقام والدین درپرتو ثقلین
مؤلف:کامران کیانی ده کیانی
ویراستار:محمد رضا رمضانی بیدگلی
ناشر :مکتب بیداران
صفحه آرا:حسین نرگسی
نوبت چاپ:اول
تاریخ انتشار:1397
شمارگان:1000
لیتوگرافی ،صحافی وچاپ:کمیل
شابک:0-27-7871-600-978