انتشارات » مطالب گوناگون » قلبی برای شه بانو

قلبی برای شه بانو


(رمان)اهداءعضو،اهداء زندگی...

تاریخ ثبت :جمعه 5 مهر1398

تعداد بازدید : 862
قلبی برای شه بانو
نویسنده :ملیحه سادات سجادی
نوبت و تاریخ انتشار:اول/1397
شمارگان:1000
قیمت:100/000ريال
امور چاپ :قم،کمیل
شابک:4-32-7871-600-978

نویسنده : ملیحه سادات سجادی منبع : مکتب بیداران